Algemene voorwaarden en reglementen

Innerflex is gevestigd op het adres Hoogeloon, Dijkstraat 2 en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 17238040. 

Innerflex is aangesloten bij de beroepsvereniging VIV, is Vektis geregistreerd en is geregistreerd in het Tuchtrecht register van het RBCZ. 

Onderaan dit document wordt de beroepscode beschreven en worden de aanvullende reglementen genoemd, die van rechtswege van toepassing zijn op de diensten van Innerflex.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer/coach/therapeut: Heidi Beerens van Innerflex, deze algemene voorwaarden worden door haar gebruikt voor het aanbieden van diensten.
Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan ondernemer de opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training/therapieën of aanverwante werkzaamheden.
Cliënt: De natuurlijke persoon die deelneemt aan het begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of therapie.
Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten van Innerflex en alle daaruit voortvloeiende handelingen.

Artikel 3 – Toepasselijke gedragsregels en reglementen
Innerflex voert haar diensten uit in overeenstemming met de beroepsregels en achten zich gebonden aan het Klachtenreglement van de VIV dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en tuchtrechtspraak. Het Klachtenreglement en het tuchtrecht zijn te vinden op de website van Innerflex bij Algemene Voorwaarden en reglementen.
Voor de volledigheid zijn de links onderaan deze pagina opgenomen.

Artikel 4 – Tot standkoming van de overeenkomst
1. Offertes en gedefinieerde aanbiedingen van diensten zijn vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever/client is verstrekt.
2. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Innerflex zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Wanneer Innerflex dit nuttig of noodzakelijk acht, kan in overleg met opdrachtgever/client een dienst door derden worden uitgevoerd en/of kan zij door derden worden bijgestaan. Dit gebeurt uitsluitend in overleg met opdrachtgever/client.
3. Wanneer opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
4. Innerflex is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
is uitgegaan van door de opdrachtgever/client verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6 – Honorarium en betalingsvoorwaarden
1. Het honorarium van opdrachtnemer bestaat -tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen- uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst, zoals vermeld in de behandelingsovereenkomst.
2. Alle honoraria zijn exclusief eventuele  reis- en andere kosten ten behoeve van opdrachtgever/client gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
3. Innerflex kan opdrachtgever/client  verzoeken een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Innerflex verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever/client moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door overheid opgelegde maatregelen.
5. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de door Innerflex aan te wijzen bankrekening op de factuur.
6. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever/client van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente
verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn,
verschuldigd.
7. Opdrachtgever/client dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Innerflex binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken. Na deze twee weken wordt opdrachtgever/client geacht te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag

Artikel 7 – Beëindiging van de overeenkomst
1. Innerflex is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een  schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever/client, indien opdrachtgever/client in gebreke blijft met voldoening van de door Innerflex verzonden factuur, binnen gesteld termijn na schriftelijke aanmaning.
2. Innerflex is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever/client, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
3. Zowel Opdrachtgever/client als Innerflex kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 8 – Annuleringsvoorwaarden
1. Bij annulering door opdrachtgever/client van coaching en therapeutische trajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit kan Innerflex 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van het overeengekomen honorarium in rekening brengen. Binnen 48 uur tot 24 uur voor aanvang van de afspraak en in gevallen van overmacht wordt 50% van de gesprekskosten in rekening gebracht.
2. Indien Innerflex door ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ziekte van familie of dierbare of een andere vorm van overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor direct of indirecte schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever/client heeft genomen of emotionele schade, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer/client. Laatst genoemde blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, het eigen gedrag en de daaruit voortvloeiende consequenties, zowel tijdens de begeleiding als daarna.

Elke vorm van aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever zal steeds beperkt zijn tot het bedrag van de daarvoor aangeboden of overeengekomen prijs van de opdracht of overeenkomst.

Aanvullende reglementen:

Innerflex is aangesloten bij Beroepsvereniging VIV en conformeert zich aan de beroepscode en ethiek zoals door het VIV opgesteld: Beroepscode-VIV.

Het klachtenreglement van beroepsvereniging VIV is op de werkzaamheden van Innerflex van toepassing: Klachtenreglement beroepsvereniging VIV.

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)
Deze wet is in het leven geroepen om voor jou als cliënt het makkelijker te maken om een klacht te kunnen indienen zonder van het
kastje naar de muur te worden gestuurd en voor de zorgverlener om zich te kunnen verbeteren en te leren. Hier vind je informatie over de werkwijze via de WKKGZ: Stappenplan-klacht-voor-client-Wkkgz.

Alle leden van de VIV zijn aangesloten bij een rijks-erkende geschillenregeling. Na een uitspraak van een Geschillencommissie bestaat de mogelijkheid om een klacht alsnog voor te leggen aan een tuchtcollege. Indien de geschillencommissie een klacht niet ontvankelijk verklaart, kan de klacht ook rechtstreeks aan het tuchtcollege worden voorgelegd. VIV leden die zijn opgenomen in het register van de RBCZ zijn onderworpen aan het tuchtrechtreglement van TCZ. Meer informatie vind je hier: Reglement Tuchtrecht VIV.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:  Het Basismodel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt door Innerflex gehanteerd. Meer informatie vind je hier: (of via de website van de rijksoverheid): Basismodel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.