Algemene voorwaarden en reglementen

Innerflex is gevestigd op het adres Hoogeloon, Dijkstraat 2 en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 17238040. 

Innerflex is aangesloten bij de beroepsvereniging VIV, Vereniging Integrale Vitaliteitkunde: VIV registratie nummer 1907653A / AGB Praktijkcode 90-54258 / Tuchtrecht register RBCZ reg.nr. 200253T.

De algemene voorwaarden van de VIV zijn van toepassing op de werkzaamheden van Innerflex.

Onderaan dit document wordt de beroepscode beschreven en worden de aanvullende reglementen genoemd, die van rechtswege van toepassing zijn op de diensten van Innerflex.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon in zijn hoedanigheid van coach/therapeut, die diensten aanbiedt op het gebied van coaching, training/therapieën of aanverwante werkzaamheden.
Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training/therapieën of aanverwante werkzaamheden.
Coach: De bij de VIV aangesloten coach.
Therapeut: De bij de VIV aangesloten therapeut.
Cliënt: De natuurlijke persoon die deelneemt aan het begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of therapie.
Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
VIV: De Vereniging Integrale Vitaliteitkunde.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten van coach/therapeut.
2. Opdrachtgever gaat akkoord met algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Toepasselijke gedragsregels en reglementen
Coach/Therapeut voeren hun diensten uit in overeenstemming met de beroepsregels en achten zich gebonden aan het Klachtenreglement van de VIV dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en tuchtrechtspraak. Het Klachtenreglement en de Algemene Voorwaarden en het tuchtrecht zijn te vinden op de website www.vivnederland.nl/organisatie/reglementen.
Voor de volledigheid zijn de links onderaan dit document vermeld.

Artikel 4 – Tot stand koming van de overeenkomst
1. Offertes en gedefinieerde aanbiedingen van diensten zijn vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.
2. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarin Opdrachtnemer gehouden is zijn dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
2. Wanneer Opdrachtnemer dit nuttig of noodzakelijk acht, kan in overleg met opdrachtgever een dienst door derden worden uitgevoerd en/of kan hij door derden worden bijgestaan.
3. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 6 – Honorarium en kosten
1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat -tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen- uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals BTW alsmede exclusief reis- en andere kosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 7 – Beëindiging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een (aangetekende) schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen gesteld termijn na schriftelijke aanmaning.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een (aangetekend) schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 8 – Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering door Opdrachtgever van coaching en therapeutische trajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit kan Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van het overeengekomen honorarium in rekening brengen.

Artikel 9 – Overmacht
Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 11 – Geschillen
1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien Opdrachtgever c.q. Cliënt en Opdrachtnemer een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, worden zij gestimuleerd door de vereniging dit geschil in overleg op te lossen. Als dit niet lukt, kan de klacht worden overgedragen aan de mediator/klachtenbemiddelaar; deze velt geen oordeel, maar zal trachten beide partijen tot een overeenkomst te laten komen.
3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, biedt de vereniging de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de tuchtrechter.
Vastgelegd te Delden op d.d. 29 maart 2013 (03.7000 Versie 2019-001)
Beroeps code en ethiek
Algemeen
De beroepscode is de codificatie van ethische en praktische normen en beginselen omtrent het geen in de uitoefening van een beroep behoort te worden gedaan of te worden nagelaten jegens de collega VIV-leden en anderen bij de uitoefening van het beroep betrokken personen of instanties.

Artikel 1 – Beroepscode VIV
1. Het lid is erop gericht zijn cliënt te ondersteunen in het bereiken van zijn doelen.
2. Uitgangspunt is dat de cliënt zelf verantwoordelijk is en blijft voor de inrichting van zijn leven.
3. Het lid respecteert de wijze waarop de cliënt tegen de werkelijkheid aankijkt en dringt zijn visie niet aan de cliënt op.
4. Het lid stelt hoge eisen aan zijn professionaliteit en handelt volgens de reglementen van de VIV.

Artikel 2 – Aspecten met betrekking tot de beroepsuitoefening 1. Het lid is zich ervan bewust waar de grenzen van zijn kennis en vaardigheden liggen en zal zich onthouden van behandelingen en uitspraken die gelegen zijn buiten zijn kennen en kunnen.

Artikel 3 – Aspecten met betrekking tot de relatie cliënt – lid 1. Het lid heeft een professionele en integere houding bij de beroepsuitoefening. 2. De cliënt heeft de vrijheid de relatie met het behandelende lid op elk moment en zonder opgaaf van redenen te verbreken. 3. Cliënt heeft te allen tijde recht op inzage van zijn dossier. 4. Het lid heeft een geheimhoudingsplicht; alles wat het lid ten tijde van zijn beroepsuitoefening, in welke vorm dan ook, ter ore komt mag niet zonder toestemming van zijn cliënt met derden worden gecommuniceerd. Het lid gaat geen intieme persoonlijke relatie aan met de cliënt gedurende de periode van beroepsuitoefening.
Wettelijke regels
Het lid dient zich te houden aan de wettelijk gestelde regels die verband houden met zijn beroepsuitoefening.

Aanvullende reglementen

Klachtenreglement VIV:

https://vivnederland.nl/wp-content/uploads/2016/12/04-2804-Klachtenreglement-1.pdf

Aansluiting geschillencommissie conform de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld:
https://vivnederland.nl/wp-content/uploads/2017/01/Reglement-Geschillencommissie-Complementaire-Behandelvormen.2017.pdf

Tuchtrecht VIV:
https://vivnederland.nl/wp-content/uploads/2016/12/04-2903-Reglement-voor-Tuchtrecht.docx.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Op de website van de VIV zijn de meest recente bestanden te downloaden: www.vivnederland.nl/organisatie/reglementen

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: het Basismodel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt door Innerflex gehanteerd. Meer informatie vind je hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode