Privacy statement

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.
Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts. Dit alleen indien noodzakelijk voor de behandeling. 

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens.
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.
  • Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
  • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid (voor zover noodzakelijk en in overleg).
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie).
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan indienen bij je zorgverzekeraar:
• Je naam, adres en woonplaats
• Geboortedatum
• Datum van de behandeling
• Korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld psychosociaal consult of relatietherapie
• De kosten van het consult

Het blijft een eigen verantwoording om te informeren of de zorgverzekering de kosten van een sessie (gedeeltelijk) vergoed onder de aanvullende dekking van de ziektekostenverzekering (niet verzekerd onder een basisdekking).